Zainwestuj w Środzie Śląskiej

Kluczowe dane

 

2016 Liczba   miejscowości 28
  sołectw 28
Powierzchnia w km² 216

 

Dochody i wydatki budżetu gminy według rodzajów w 2016 r.

Struktura dochodów budżetu gminy według działówStruktura wydatków budżetu gminy według działów

W 2016 r. dochody gminy na 1 mieszkańca wyniosły: 4202 zł

Dochody własne stanowiły w dochodach ogółem budżetu gminy 58,6%.

Udział wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach

wdt_ID Dział 2014 2015 2016
1 O G Ó Ł E M 100,0 100,0 100,0
2 Rolnictwo i łowiectwo 1,3 1,2 1,0
3 Transport i łączność 11,0 7,7 10,6
4 Gospodarka mieszkaniowa 3,0 5,2 4,3
5 Administracja publiczna 10,5 11,5 9,2
6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
1,6 1,5 1,5
7 Różne rozliczenia 0,0 0,0 0,0
8 Oświata i wychowanie 33,1 34,7 30,2
9 Pomoc społeczna 9,5 10,8 17,5
10 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,9 0,9 6,8

Wybrane dane demograficzne w 2016 R.

Migracje ludności na pobyt stały

Gmina miejsko-wiejska Środa Śląska na tle gmin powiatu i województwa w 2016 r.

Lokata gminy w powiecie Lokata gminy w województwie

wdt_ID Wyszczególnienie Środa Śląska (gm.miejsko-wiejska) Kostomłoty (gm.wiejska) Malczyce (gm.wiejska) Miękinia Udanin (gm.wiejska)
1 Ludność na 1 km2 2 4 1 3 5
2 Kobiety na 100 mężczyzn 5 1 4 2 3
3 Saldo migracji na 1000 ludności 4 3 2 1 5
4 Dochody własne budżetu gminy na 1 mieszkańca 1 4 5 2 3
5 Środki w dochodach budżetu gminy na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych na 1 mieszkańca 3 5 4 2 1
6 Wydatki budżetu gminy na 1 mieszkańca 1 4 5 2 3
7 Dzieci w przedszkolach na 100 miejscDzieci w przedszkolach na 100 miejsc 3 1 4 2 5
8 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w zasobach mieszkaniowych 4 2 5 1 3
9 Odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej 2 3 5 1 4
10 Odsetek ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnej 1 2 3 5 4

Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem

 

Dane pochodzą z Statystycznego Vademecum Samorządowca wydanego przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu.