Zainwestuj w Środzie Śląskiej

Podatki i zwolnienia z podatków

Podatki i opłaty lokalne dla przedsiębiorców

Poniżej zamieszczono uchwałę Rady Miejskiej dotyczącej stawki podatku od nieruchomości obowiązującego w 2023 r. :

  1. Uchwała nr LXIX/621/22 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2023 , która która obniża stawkę dla pierwszych 25 m2. budynków związanych lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z kwoty 28,78 zł do 5,87 zł.

 

 

Podstawowa stawka podatku od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych wynosi:

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej.

Od pozostałych budynków lub ich części , w tym zajętych na prowadzenie odpłatanej statutowej działalności pożytku publicznego – 9,71 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem budowli określonych w ust. 7.

Od budowli – 1,0% ich wartości, określonej na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przeznaczonych na oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1m2 powierzchni.

Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni.

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni.

Do 25 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z działalnościami wyszczególnionymi w tej uchwale  – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynku.

 

 

Wysokości stawek podatku leśnego na 2023 rok 

 

 

Podatek od środków transportowych w 2023 r. :

Wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok określony jest w Uchwale nr XXXIV/362/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych:

 

  1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie Powyżej 5,5 do 9 włącznie Powyżej 9 i mniej niż 12
Stawka podatku w złotych
605,00 1.006,00 1.300,00

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Osie jezdne
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym
za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
od do Stawka podatku w złotych
DWIE OSIE
12 ton poniżej 15 ton 1.420,00 1.540,00
15 ton poniżej 25 ton 1.656,00 1.776,00
25 ton 1.900,00 2.603,00
TRZY OSIE
12 ton poniżej 15 ton 1.656,00 1.776,00
15 ton poniżej 25 ton 1.894,00 2.012,00
25 ton 1.900,00 2.603,00
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 ton poniżej 15 ton 1.656,00 1.776,00
15 ton poniżej 25 ton 1.894,00 2.012,00
25 ton 2.130,00 2.683,00

 

  1. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 3,5 i poniżej 5,5 ton od 5,5 i poniżej 9 ton od 9 i poniżej 12 ton
Stawka podatku w złotych
711,00 1.006,00 1.301,00

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach):ciągnik siodłowy + naczepa,ciągnik balastowy + przyczepa
Osie jezdne
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym
za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
od do Stawka podatku w złotych
DWIE OSIE
12 ton poniżej 18 ton 1.182,00 1.301,00
18 ton        włącznie 36 ton 1.540,00 2.080,00
  powyżej 36 ton 1.657,00 2.161,00
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 ton poniżej 18 ton 1.402,00 1.980,00
18 ton          włącznie 36 ton 1.554,00 2.012,00
 powyżej 36 ton 1.980,00 2.741,00

 

  1. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 7 i poniżej 12 ton
Stawka podatku w złotych
1.182,00

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach):pojazd silnikowy + naczepa, pojazd silnikowy + przyczepa
Osie jezdne

z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
od do Stawka podatku w złotych
JEDNA OŚ
12 ton poniżej 18 ton 1.064,00 1.182,00
18 ton           poniżej 36 ton 1.301,00 1.420,00
 36 ton 1.657,00 1.420,00
DWIE OSIE
12 ton poniżej 18 ton 1.064,00 1.182,00
18 ton  poniżej 36 ton 1.420,00 1.515,00
 36 ton 1.657,00 1.914,13
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 ton poniżej 18 ton 1.064,00 1.182,00
18 ton            poniżej 36 ton 1.421,00 1.515,00
 36 ton 1.657,00 1.657,00

4. Od autobusów  w zależności od liczby miejsc do siedzenie poza miejscem kierowcy:

-mniejsza niż 22 miejsca  – 1420 zł

-równa lub wyższa niż 22 miejsca – 1776 zł

5. Od autobusów niskoemisyjnych (ekologicznych) z napędem elektrycznym lub napędem spalinowych spełniających normę Euro 6 w zależności od liczby miejsc do siedzenie poza miejscem kierowcy:

-mniejsza niż 22 miejsca  – 716 zł

-równa lub wyższa niż 22 miejsca – 896 zł

 

 

Rodzaje podatku i termin płatności

Rodzaj podatku Termin płatności
Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane bez wezwania wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości na rachunek budżetu właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 dnia  każdego miesiąca

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach w terminie do 15 lutego i 15 września każdego roku.

Podatek leśny

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy za poszczególne miesiące do 15 dnia każdego miesiąca.

Podatek rolny

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.