Zainwestuj w Środzie Śląskiej

Podatki i zwolnienia z podatków

Podatki i opłaty lokalne dla przedsiębiorców

Ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji:

1. Uchwała dotycząca zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji realizowanych przez mikroprzesiębiorców

2. Uchwała dotycząca zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji realizowanych przez małych przedsiębiorców

3. Uchwała dotycząca zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji realizowanych przez średnie i duże przedsiębiorstwa

Podatek od nieruchomości:

Podstawowa stawka podatku od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych wynosi:

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem budowli określonych w ust. 7.

Od budowli – 1,0% ich wartości, określonej na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przeznaczonych na oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od 1m2 powierzchni

 

Pozostałe wartości podatków określa UCHWAŁA NR LII/445/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2018 (link).

 

Wysokości stawek podatku leśnego na 2018 rok = 43,35 zł za hektar fizyczny (link do uchwały)

Wysokość podatku rolnego na 2018 rok dla podmiotów gospodarczych wynosi 262,45 zł za hektar fizyczny. (link do uchwały)

Z podatku rolnego zwolnione są grunty w klasach: V, VI, VIz.

 

Wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok (link do uchwały)

Wysokość stawek podatku od środków transportowych.

 

 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie Powyżej 5,5 do 9 włącznie Powyżej 9 i mniej niż 12
Stawka podatku w złotych
605,00 1.006,00 1.300,00

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Osie jezdne
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym
za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
od do Stawka podatku w złotych
DWIE OSIE
12 ton poniżej 15 ton 1.420,00 1.540,00
15 ton poniżej 25 ton 1.656,00 1.776,00
25 ton 1.900,00 2.603,00
TRZY OSIE
12 ton poniżej 15 ton 1.656,00 1.776,00
15 ton poniżej 25 ton 1.894,00 2.012,00
25 ton 1.900,00 2.603,00
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 ton poniżej 15 ton 1.656,00 1.776,00
15 ton poniżej 25 ton 1.894,00 2.012,00
25 ton 2.130,00 2.683,00

 

 1. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 3,5 i poniżej 5,5 ton od 5,5 i poniżej 9 ton od 9 i poniżej 12 ton
Stawka podatku w złotych
711,00 1.006,00 1.301,00

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach):ciągnik siodłowy + naczepa,ciągnik balastowy + przyczepa
Osie jezdne
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym
za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
od do Stawka podatku w złotych
DWIE OSIE
12 ton poniżej 18 ton 1.182,00 1.301,00
18 ton        włącznie 36 ton 1.540,00 2.080,00
  powyżej 36 ton 1.657,00 2.161,00
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 ton poniżej 18 ton 1.402,00 1.980,00
18 ton          włącznie 36 ton 1.554,00 2.012,00
 powyżej 36 ton 1.980,00 2.741,00

 

 1. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 7 i poniżej 12 ton
Stawka podatku w złotych
1.182,00

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach):pojazd silnikowy + naczepa,pojazd silnikowy + przyczepa
Osie jezdne

z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
od do Stawka podatku w złotych
JEDNA OŚ
12 ton poniżej 18 ton 1.064,00 1.182,00
18 ton           poniżej 36 ton 1.301,00 1.420,00
 36 ton 1.657,00 1.420,00
DWIE OSIE
12 ton poniżej 18 ton 1.064,00 1.182,00
18 ton  poniżej 36 ton 1.420,00 1.515,00
 36 ton 1.657,00 1.914,13
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 ton poniżej 18 ton 1.064,00 1.182,00
18 ton            poniżej 36 ton 1.421,00 1.515,00
 36 ton 1.657,00 1.657,00

 

Na wszelkie pytania związane ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości odpowiemy drogą email lub telefonicznie.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości – średnie i duże przedsiębiorstwa

Zwolnienie z podatku od nieruchomości uregulowane jest uchwałą  nr XXIV/205/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. z późniejszymi zmianami.

Uchwała ta opisuje zasady zwolnienia oraz formalności jakich należy dokonać, aby otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Środa Śląska dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podstawowe kroki formalne, jakie należy wykonać w celu uzyskania zwolnienia.

 1. Jakich podmiotów dotyczy zwolnienie
  1. Średnie przedsiębiorstwa – mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR
  2. Duże przedsiębiorstwo – powyżej 250 pracowników, obrót roczny powyżej 50 mln EUR lub bilans powyżej 43 mln EUR
 2. Jakie podmioty nie mogą starać się o zwolnienie z podatku:
  1. W przypadkach, o których mowa w art. 1 ust 2-5 oraz art. 13 Komisji (UE) nr 651/2014
  2. Przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji
  3. Przedsiębiorstw, do których należy obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i rynkiem wewnętrznym
  4. Przedsiębiorstw posiadających (na dzień zgłoszenia) zaległości w płatnościach należności stanowiących dochody budżetu Gminy Środa Śląska
 3. Jakie rodzaje inwestycji są zwolnione z opłaty podatku od nieruchomości: Wybudowane w wyniku nowej inwestycji budynki i budowle oraz ich części z wyłączeniem:
  1. Przeznaczonych na działalność handlową, jeśli powierzchnia przeznaczona na tą działalność przekracza 200 m2
  2. Związanych z prowadzeniem i obsługą stacji paliw
  3. Związanych z prowadzeniem gier losowych i hazardowych
 4. Jakie są rodzaje kosztów kwalifikowanych możliwych do poniesienia, które będą składały się na wartość inwestycji?
  1. Wszystkie rodzaje kosztów, które są uznawane za kwalifikowane znajdują się w §6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 174), a do głównych pozycji kosztowych możemy zaliczyć:
   1. cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania
   2. cenę nabycia albo koszt wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych w tym budowli i budynków w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz ich wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych, pod pewnymi warunkami określonymi w rozporządzeniu.
 1. Na jak długo przedsiębiorstwo może być zwolnione z podatku?
  1. 1 roku, jeżeli wysokość nakładów na nową inwestycję w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub utworzenie nowych miejsc pracy będzie wynosiła, co najmniej:
   1. w odniesieniu do średniego przedsiębiorstwa: 5 000 000 zł lub co najmniej 15 miejsc pracy,
   2. w odniesieniu do dużego przedsiębiorstwa: 25  000 000 zł lub co najmniej 75 miejsc pracy,
  2. 2 lat , jeżeli wysokość nakładów na nową inwestycję w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub utworzenie nowych miejsc pracy będzie wynosiła, co najmniej:
   1. w odniesieniu do średniego przedsiębiorstwa: 10 000 000 zł lub co najmniej 30 miejsc pracy,
   2. w odniesieniu do dużego przedsiębiorstwa: 50 000 000 zł lub co najmniej 150 miejsc pracy,
  3. 3 lat, jeżeli wysokość nakładów na nową inwestycję w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub utworzenie nowych miejsc pracy będzie wynosiła, co najmniej:
   1. w odniesieniu do średniego przedsiębiorstwa: 20 000 000 zł lub co najmniej 50 miejsc pracy,
   2. w odniesieniu do dużego przedsiębiorstwa: 100  000 000 zł lub co najmniej 250 miejsc pracy,
  4. 4 lat, jeżeli wysokość nakładów na nową inwestycję w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub utworzenie nowych miejsc pracy będzie wynosiła, co najmniej:
   1. w odniesieniu do średniego przedsiębiorstwa: 40 000 000 zł lub co najmniej 80 miejsc pracy,
   2. w odniesieniu do dużego przedsiębiorstwa: 200 000 000 zł lub co najmniej 400 miejsc pracy,
  5. 5 lat , jeżeli wysokość nakładów na nową inwestycję w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub utworzenie nowych miejsc pracy będzie wynosiła, co najmniej:
   1. w odniesieniu do średniego przedsiębiorstwa: 80 000 000 zł lub co najmniej 140 miejsc pracy,
   2. w odniesieniu do dużego przedsiębiorstwa: 400 000 000 zł lub co najmniej 700 miejsc pracy.
  6. Od kiedy przysługuje zwolnienie?
   1. od 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto faktyczne użytkowanie budynku lub budowli, po potwierdzeniu przez Burmistrza Środy Śląskiej, że spełnione są przez przedsiębiorcę warunki do uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały.
  7. Jak długo można maksymalnie realizować nową inwestycję, aby uzyskać zwolnienie?
   1. realizacji nowej inwestycji może trwać maksymalnie 36 miesięcy od dnia złożenia zgłoszenia.
  8. Kiedy należy zgłosić chęć zamiaru korzystania ze zwolnienia?
   1. Zgłoszenie musi być złożone przed rozpoczęciem inwestycji
  9. Jakie dokumenty należy i warunki należy spełnić w momencie zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia?
   1. Zgłoszenie wg wzoru
   2. złożenie wymaganych informacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.).
   3. ponieść nakłady na nową inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy po dokonaniu zgłoszenia
   4. utrzymanie nowej inwestycji na terenie Gminy Środa Śląska przez co najmniej 3 lata w przypadku średnich przedsiębiorców oraz 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców licząc od daty zakończenia jej realizacji
   5. wniesienie udziału własnego zgodnie z § 12 ust.1 pkt.2 rozporządzenia
  10. Jakie dokumenty należy skompletować po zakończeniu inwestycji celem uruchomienia zwolnienia?
   1. pozwolenia na użytkowanie budynków lub ich części lub budowli stanowiących nową inwestycję, jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego,
   2. tytułu prawnego do nieruchomości,
   3. deklaracji o utrzymaniu nowej inwestycji lub nowych miejsc pracy na terenie Gminy Środa Śląska zgodnie z § 5 pkt.4 i 5 niniejszej uchwały
   4. oświadczenia,
    1. o wartości nowej inwestycji wynikającej z kosztorysu powykonawczego,
    2. o wysokości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, ustalonych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 • o wniesieniu przez beneficjenta pomocy udziału własnego zgodnie z § 12 ust.1 pkt.2 rozporządzenia
 1. informację o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości w zakresie dotyczącym nowej inwestycji.
 1. Czy po uzyskaniu pomocy muszę składać jeszcze jakieś dokumenty?
  1. w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości należy do 31 stycznia każdego roku przedstawić informacje dotyczące wielkości otrzymanej od dnia dokonania zgłoszenia do końca roku poprzedzającego składanie tej informacji, pomocy uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w związku z realizacją nowej inwestycji oraz przedstawić do 31 stycznia każdego roku informację o liczbie zatrudnionych, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

 

Podstawowa stawka podatku od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych wynosi:

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem budowli określonych w ust. 7.

Od budowli – 1,0% ich wartości, określonej na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przeznaczonych na oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od 1m2 powierzchni

 

Pozostałe wartości podatków określa UCHWAŁA NR LII/445/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2018 (link).

 

Na wszelkie pytania związane ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości odpowiemy drogą email lub telefonicznie.