Zainwestuj w Środzie Śląskiej

Targowisko Miejskie w Środzie Śląskiej

Zastępcze Targowisko Miejskie w Środzie Śląskiej

Zastępcze targowisko miejskie jest terenem przeznaczonym do handlu na czas trwania inwestycji na głównym Targowisku Miejskim w Środzie Śląskiej. Planowany termin zakończenia prac budowlanych na Targowisku Miejskim został określony na 31 sierpnia 2018.

Dni targowe na Targowisku Miejskim w Środzie Śląskiej to wtorek i piątek od godz. 6.00 do 17.00, za wyjątkiem dni świątecznych.

 

Cennik rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku zastępczym

TABELA OPŁAT

L.P. Rodzaj handlu Cena brutto za dzień
1 przy sprzedaży trzody chlewnej, drobiu i innych zwierząt hodowlanych 5 zł
2 przy sprzedaży z samochodu osobowego, ciężarowego o ładowności do 1,5 tony oraz przyczepy rolniczej 11 zł
3 przy sprzedaży z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 tony i autobusu 25 zł
4 przy sprzedaży ze straganu o pow. do 9 m2 i długości do 3 mb 13 zł
5 przy sprzedaży z kiosku o powierzchni do 9 m2 15 zł
6 za zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży niezależnie od branży lub wykonywanej działalności o pow. 1 m2, np. stolik 4 zł
7 za każdy dodatkowy metr kwadratowy powierzchni 4 zł
8 za zajęcie placu pod samochód osobowy parkujący przy straganie 10 zł

Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT

Plan rozmieszczenia miejsc targowych na zastępczym Targowisku Miejskim w Środzie Śląskiej

Regulaminy i dokumenty do pobrania

Regulamin placu targowego

Regulamin targowiska

Regulamin rezerwacji miejsc handlowych na targowisku zastępczym

 

Kontakt do administratora targowiska miejskiego

OSIR – (+48) 884-676-151

 

PROJEKT

Przebudowa targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej i utworzenie średzkiego rynku rolno-spożywczego

Gmina Środa Śląska realizuje projekt Uruchomienie gminnej komunikacji zbiorowej w gminie Środa Śląska Etap I dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych oraz Poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Przedmiot projektu Gmina Środa Śląska realizuje projekt Przebudowy Targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej i utworzenie średzkiego rynku rolno-spożywczego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzeniem, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.
Beneficjent projektu Gmina Środa Śląska
Cel projektu Celem planowanej operacji jest przebudowa istniejącego targowiska miejskiego i stworzenie sprzyjających warunków handlowych na targowisku miejskim, poprzez wybudowanie całorocznego obiektu wyposażonego w zadaszone i niezadaszone stanowiska handlowe z wyznaczonymi strefami do handlu produktami rolno-spożywczymi i produktami rolno-spożywczymi wyprodukowanymi w systemie rolnictwa ekologicznego i wyposażonym w instalacje odnawialnego źródła energii. Stworzenie nowoczesnego targowiska z dedykowaną przestrzenią handlową dla producentów rolnych oraz uprzywilejowanie tej grupy dzięki wprowadzeniu w regulaminie targowiska zapisów odnoszących się do kosztów wynajmu powierzchni, który będzie o co najmniej 25% niższy od kosztów wynajmu przez inne podmioty oraz nadanie jej pierwszeństwa w wynajmie stanowisk, co pozwoli na skrócenie łańcucha dostaw i promocję na rynku lokalnym, zwiększy w konsekwencji ich konkurencyjność. W związku z przyjętymi założeniami dla niniejszej operacji, inwestycja realizuje także cel określny w PROW 2014-2020.
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Całkowita wartość projektu 2 540 414,63
Wydatki kwalifikowane 1 561 665,36
Kwota dofinansowania 993 687,00
Okres realizacji projektu  do sierpnia 2018 r.

 

Nowy regulamin Targowiska Miejskiego „Mój Rynek w Środzie Śląskiej

Nowy regulamin rezerwacji miejsc handlowych na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Środzie Śląskiej